Znajdź nas na

Zarejestruj się i odbierz kupon -10% na pierwsze zakupy w naszym sklepie!

Czy masz 18 lat?

Treści zawarte na stronie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Wchodząc na tę stronę, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym również danych osobowych, uzyskanych poprzez stronę Serwisu. Polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników lub Klientów Sklepu internetowego www.winolubni.pl.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z:

a. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO);
b. ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
c. wdrożoną Polityką prywatności oraz wewnętrznymi procedurami ochrony danych
funkcjonującymi u Administratora.

1. Definicje

Serwis – Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.winolubni.pl;

Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis www.winolubni.pl;

Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży za pośrednictwem Serwisu;

Usługodawca – East Wines Group Sp. Z o. o. z siedzibą w Łodzi ul Brukowa 6/8, 91-341, działający za pośrednictwem Serwisu;

Sprzedawca – East Wines Group Sp. Z o. o. z siedzibą w Łodzi ul Brukowa 6/8,91-341, działający za pośrednictwem Serwisu;

Sklep internetowy – Sklep działający pod adresem www.winolubni.pl;

Przetwarzanie danych – zgodnie z art. 4 pkt 2 rozporządzenia RODO jest to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest East Wines Group Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi ul. Brukowa 6/8, 91-341, NIP: 7312053777, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Przetwarzanie i przechowywanie danych

Dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane pod warunkiem, że Administrator ma prawnie uzasadniony interes, a interes ten jest nadrzędny w stosunku do interesów i podstawowych praw Użytkownika/Klienta. Jeśli uzasadniony prawnie interes Administratora dotyczący przetwarzania i przechowywania danych Użytkownika/Klienta nie jest nadrzędny w stosunku do jego interesów i praw podstawowych, dane nadal mogą być przetwarzane i przechowywane, jeśli jest to wymagane przez prawo. W takich przypadkach dane mogą być przechowywane tylko w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości korzystania z Serwisu lub zawarcia umowy sprzedaży.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa połączenia i optymalizacji działania Serwisu oraz rozpatrywania pytań/zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy sprzedaży, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:

a. uprzednia zgoda Użytkownika lub Klienta lub
b. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Klienta.

Okres przechowywania informacji o Użytkowniku i Kliencie zależy od rodzaju uzyskanych informacji. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. Administrator zachowa dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Dane zawartych transakcji niezarejestrowanych Klientów przechowywane są maksymalnie przez 1 rok. Dane transakcji Klientów zarejestrowanych nie są usuwane automatycznie, aby Klient miał wgląd w historię swoich zakupów – dane takie mogą zostać usunięte na życzenie Klienta.

4. Cel i zakres przetwarzania danych oraz udostępnianie danych

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Użytkownika lub Klienta w Serwisie.

Cele przetwarzania danych:

a. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych (np. działania związane z kontem Klienta w Serwisie);
b. marketing bezpośredni produktów własnych lub usług Administratora;
c. wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu;
d. optymalizacja działania Serwisu.

W związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zawieranej umowy sprzedaży oraz obowiązków związanych z prowadzeniem działalności Administrator może udostępniać dane w niezbędnym zakresie:

a. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką paletową lub przesyłką kurierską wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
b. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie;
c. W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej umowie sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu, wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących;
d. Na potrzeby rachunkowości zewnętrznej firmie rachunkowo-księgowej.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników lub Klientów:

imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Użytkowników lub Klientów nie będących osobami fizycznymi Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

5. Prawa przysługujące Użytkownikowi i Klientowi

Każdy Użytkownik/Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi.

a. Prawo dostępu do danych – prawo uzyskania informacji odnośnie przechowywanych przez Administratora danych osobowych, w tym kopię tych danych;
b. Prawo do sprostowania danych – prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, z uwzględnieniem celów przetwarzania również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c. Prawo do usunięcia danych – prawo domagania się usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Administratora w następujących przypadkach:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
– cofnięta została zgoda , na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
– wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.
d. Prawo ograniczenia przetwarzania danych – prawo żądania ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
– kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik/Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
– dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi/Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– wniesiony został sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
e. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO,
f. Prawo do wniesienia skargi – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki prywatności lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewgbiuro@gmail.com

6. Polityka plików Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:

– identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
– zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia przez Klienta;
– zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Serwisu;
– dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu;
– prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

• w przeglądarce Chrome
• w przeglądarce Firefox
• w przeglądarce Internet Explorer
• w przeglądarce Opera
• w przeglądarce Safari

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

7. Formularz kontaktowy

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego w serwisach internetowych Administratora. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Osoba, której dane dotyczą może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

8. Postanowienia końcowe

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator rekomenduje, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
b. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła;
c. Certyfikat SSL.

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Serwisu spełnia aktualne wymogi wynikające z przepisów prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Serwisu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa.

X